ASP.NET Core 2 biztonság OAuth2 és OpenId használatával 2. rész API

Published on 08 February 2019

Hybrid flow visszatekintés

A folyamat első lépéseként a kliensalkalmazás egy authentication requestet küld az IDP felé az authorization endpointra, ahol a felhasználó azonosítja magát, majd az IDP hozzájárulást kér az adatok továbbítására. Ezután az IDP átiránytja az authorization code-ot és az identity_tokent a klienshez, ami validálja az identity_tokent. Sikeres validálás után szükségünk lesz az access_tokenre, amit a kliens a back channelen (ez nem látható a user számára) keresztül a token endpointtól tud megkérni. Ez a request tartalmazza az authorization code-ot, client_id-t és client_secretet. Ez a lépés tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kliens azonosítja magát az IDP számára. Ezután válaszban visszakapjuk az identity_tokent és az access_tokent.

Az előző bejegyzésben láthattuk, hogy az access_tokent hozzá van rendelve az identity_tokenhez, mégpedig az at_hash értéken keresztül. Az identity_token validálásra kerül, és ezáltal az access_token hozzá kapcsolt része is. Az identity_tokenből megkapja a kliens a user azonosítóját, így be tud jelentkezni a kliensbe, ahonnan most már meg tudjuk hívni az API-nkat.

Az access_token eltárolásra kerül és minden kérésben elküldjük az API felé az authorization headerben mint bearer token. Az API ezután validálja az access_tokent.

Hozzáférés biztonságossá tétele

A hozzáférés biztonságossá tételéhez először az IDP Config.cs-jét kell módosítani, mégpedig egy újabb scope hozzáadásával. Hozzunk létre egy új metódust a GetApiResources-t, ami egy IEnumerable-t ad vissza. Az ApiResource egy resource scope:

public static IEnumerable<ApiResource> ApiResources()
{
  return new List<ApiResource>
  {
    new ApiResource("choamprojectsapi", "Choam Projects API")
  };
}

Ezután a GetClients metódusban is fel kell vennünk ezt a scope-ot az AllowedScope-ok közé, hogy a kliensek tudják kérni:

public static IEnumerable<Client> GetClients()
{
  return new List<Client>()
  {
    new Client
    {
      ClientName = "CHOAM Projects",
      ClientId = "choamprojectsclient",
      
      ...

      AllowedScopes =
      {
        IdentityServerConstants.StandardScopes.OpenId,
        IdentityServerConstants.StandardScopes.Profile,
        IdentityServerConstants.StandardScopes.Address,
        "choamprojectsapi"
      },
      
      ...
    }
  };
}

Az IDP Startup.cs-ben korábban hozzáadtuk a klienseket és az IdentityResource-okat, tegyük meg ezt most az ApiResource-okkal is:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...

  services.AddIdentityServer()
    .AddDeveloperSigningCredential()
    .AddTestUsers(Config.GetUsers())
    .AddInMemoryIdentityResources(Config.GetIdentityResources())
    .AddInMemoryApiResources(Config.GetApiResources())
    .AddInMemoryClients(Config.GetClients());
  
  ...    
}

Ha megvagyunk az IDP-vel, térjünk át a kliens Startup.cs állományához. Biztosítsuk, hogy az access_token tartalmazza a choamprojectsapi scope-ot és audience-t:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...

  services.AddAuthentication(options =>
  {
    options.DefaultScheme = "Cookies";
    options.DefaultChallengeScheme = "oidc";
  }).AddCookie("Cookies", (options) =>
  {
    options.AccessDeniedPath = "/Authorization/AccessDenied";
  }).AddOpenIdConnect("oidc", options =>
  {
    options.SignInScheme = "Cookies";
    options.Authority = "https://localhost:44345";
    options.ClientId = "choamprojectsclient";
    options.ResponseType = "code id_token";
    options.Scope.Add("openid");
    options.Scope.Add("profile");
    options.Scope.Add("address");
    options.Scope.Add("choamprojectsapi");
    options.SaveTokens = true;
    options.ClientSecret = "superSecretPassword";
    options.GetClaimsFromUserInfoEndpoint = true;
  });
}

Ezután az API-val szükséges egy kicsit foglalkozni. Most szükséges biztosítani, hogy az API a megfelelő audience-szel kéri meg az access_tokent. Ehhez szükségünk lesz az IdentityServer4.AccessTokenValidation package-re:

dotnet add Choam.ERP.API package IdentityServer4.AccessTokenValidation

Ezután az API Startup.cs ConfigureServices metódusában regisztráljuk a szükséges service-eket:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...

  services.AddAuthentication(IdentityServerAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddIdentityServerAuthentication(options =>
    {
      options.Authority = "https://localhost:44345/";
      options.ApiName = "choamprojectsapi";
    });

  ...
}

Az IdentityServerAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme egy konstans, amelynek értéke "Bearer". Az AddIdentityServerAuthenticationben az Authority nem más, mint az IDP címe. A middleware innen szerzi a metadatat, így ismert lesz számára a publikus kulcs és az endpointok, mégpedig a .well-known dokumentumnak köszönhetően. A middleware emellett validálja az acces_tokent. Az ApiName-ben átadjuk a choamprojectsapi értéket, ezzel bebiztosítva, hogy az API-nk bekerül audience értékként a tokenbe.

Ezután az Authentication middleware-t a request pipeline-hoz is szükséges lesz hozzáadni. Fontos, hogy mindenképpen a UseMvc() elé kerüljön, ugyanis a middleware-nek ellenőriznie kell, hogy a hozzáférés engedélyezve van-e az API-hoz mielőtt elérünk az MVC-ig.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory, ProjectContext projectContext)
{
  ...

  app.UseAuthentication();

  app.UseStaticFiles();

  ...

  app.UseMvc();
}

Ha ezzel is készen vagyunk, akkor biztosítani kell, hogy a kliens által meghívott ProjectsController csak megfelelő autorizáció után érhető el:

namespace Choam.ERP.API.Controllers
{
  [Route("api/projects")]
  [Authorize]
  public class ProjectsController : Controller
  {
    ...
  }
}

Ha most lefuttatjuk mindhárom projektet, akkor láthatjuk az API-oz való engedélykérést:

Engedélykérés az API-hoz

Ha továbblépünk, akkor pedig a 401 Unauthorized hibaüzenetet kell kapnunk, ugyanis az előzőkben éppen azt akarunk elérni, hogy API szinten blokkoljuk a hozzáférést az unauthorized felhasználók számára. És ez így is lesz:

Unathorized access

Akkor most hogyan tovább? Hát itt jön képbe az access_token, ugyanis annak a továbbküldésével fogunk tudni hozzáférni az API-hoz ismételten. Ezt a tokent minden egyes kérésben küldeni kell bearer tokenként. A bearer token annyit jelent, hogy a hozzáférét a token tulajdonosának, vagyis a mi esetünkben a konkrét kérésnek adjuk.

A klienalkalmazásban a ProjectHttpClient.cs állomány konstruktorában át van adva a httpContextAccessor, ami hozzáférést biztosít az aktuális httpContexthez. A GetClient metódusban meghívjuk a GetTokenAsync (Microsoft.AspNetCore.Authentication namespace) metódust a httpContextre, amelynek paraméterként átadjuk, hogy az access_tokenre (Microsoft.IdentityModel.Protocols.OpenIdConnect namespace) van szükségünk most:

public async Task<HttpClient> GetClient()
{
  string accessToken = string.Empty;
  var currentHttpContext = this.httpContextAccessor.HttpContext;

  accessToken = await currentHttpContext.GetTokenAsync(OpenIdConnectParameterNames.AccessToken);

  
   if(!string.IsNullOrWhiteSpace(accessToken))
  {
    this.httpClient.SetBearerToken(accessToken);
  }

  this.httpClient.BaseAddress = new Uri("https://localhost:44333/");
  this.httpClient.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
  this.httpClient.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(
    new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));

  return this.httpClient;
}

Ha most lefuttatjuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy újra lett hozzáférésünk az API-hoz. Nézzük meg, hogy hogyan is néz ki az access_tokenünk:

Access_token

Látható, hogy a kért scope-ok között ott található a choamprojectsapi, csakúgy, mint az audience között.


A következő lépés az lesz, hogy minden projekthez csak az férjen hozzá, aki az adott projektnek az ownere. Ezt API szinten kell kezelni, vagyis csak azokat a projekteket kell az API-nak visszaküldenie, amelynek a bejelentkezett user a tulajdonosa. Korábban volt róla szó, hogy a tokenben a sub claimben megtaláljuk a user azonosítóját, így könnyű dolgunk van, csak ki kell választanunk a bejelentkezett user claimjei közül a subot, kiolvasni az értékét és meg is kapjuk a bejelentkezett user id-ját. Az API ProjectControllerében módosítsuk ennek megfelelően a GetProjects metódust:

[HttpGet()]
public IActionResult GetProjects()
{
  var ownerId = User.Claims.FirstOrDefault(c => c.Type == "sub").Value;
  // get from repo
  var projectsFromRepo = this.projectRepository.GetProjects(ownerId);

  // map to model
  var projectsToReturn = Mapper.Map<IEnumerable<Model.Project>>(projectsFromRepo);

  // return
  return Ok(projectsToReturn);
}

Módosítsuk a repository-t is mindenképpen, hogy a GetProjects függvény mindenképpen várjon egy paramétert, ugyanis nem akarjuk soha visszaadni az összes projektet, mindig csak egy adott ownerhez tartozó projekteket (az interface-ben is módosítsuk a szignatúrát)

IProjectRepository.cs

IEnumerable<Project> GetProjects(string ownerId);

ProjectRepository.cs

public IEnumerable<Project> GetProjects(string ownerId)
{
  return this.context.Projects
    .Where(p => p.OwnerId == ownerId)
    .OrderBy(p => p.Name).ToList();
}

Ha ezzel is megvagyunk és elindítjuk a projekteket, azt fogjuk tapasztalni, hogy minden esetben csak a bejelentkezett felhasználóhoz tartozó projektek kerülnek megjelenítésre. Ez tök jó, de mi van akkor, ha valaki ismeri a pontos URI-t egy adott projekt törléséhez vagy módosításához. Jelenleg egy érvényes token birtokában bárki képes ezeket meghívni. Itt jönnek képbe az Authorization Policy-k.

IAuthorizationRequirement és AuthorizationHandler

Minden resource biztonságossá tehető megfelelő policy-k használatával: ezeknek a policy-knek többféle követelménye lehet, amelyek közül mindnek egyszerre kell teljesülnie. Ezeknek a követelményeknek egy jelentős része built-in, de akár sajátokat is létre tudunk hozni. Ez az IAuthorizationRequirement interface megvalósításával tudjuk elérni. Minden requirementnek van egy saját handlere, ami az AuthorizationHandler-ből származik.

Az API Startup.cs ConfigureServices metódusában hozzáadunk egy új policy-t: MustOwnProject. Ehhez tartozik egy követelmény: a felhasználónak autentikáltnak kell lennie, emellett azt is szeretnénk, hogy a bejelentkezett felhasználó legyen a projekt ownere. Az előbb megtudtuk, hogy hozzá tudunk adni új követelményt és ehhez a követelményhez egy handlert.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...

  services.AddAuthorization(authorizationOptions =>
  {
    authorizationOptions.AddPolicy(
      "MustOwnProject",
      policyBuilder =>
      {
        policyBuilder.RequireAuthenticatedUser();
      });
  });

  services.AddAuthentication(IdentityServerAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme)
    .AddIdentityServerAuthentication(options =>
    {
      ...
    });

  ...
}

Hozzunk létre egy Authorization mappát, abban pedig egy új classt: MostOwnProjectRequirement.cs, ami valósítsa meg az IAuthorizationRequirement interface-t (ez a Microsoft.AspNetCore.Authorization névtérben van)

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;

namespace Choam.ERP.API.Authorization
{
  public class MustOwnProjectRequirement : IAuthorizationRequirement
  {
    public MustOwnProjectRequirement()
    {

    }
  }
}

Ezután adjunk hozzá egy handlert is: MostOwnProjectHandler.cs, ami az AuthorizatinHandler-ből származik (Microsoft.AspNetCore.Authorization névtér) és át kell adnunk a requirement típusát is. Az AuthorizationHandler egy abstract class, implementáljuk a szükséges metódust. Ebben a HandlerRequirementAsync metódusban fogjuk tudni definiálni, hogy a követelménynek megfelelünk-e vagy sem. Amire ennek a megállapításához szükségünk van:

 • a felhasználó sub értéke, vagyis az id-ja
 • a route-ot is ismernünk kell, legalábbis egy részét biztosan, ami a project id-ja
 • repository, hogy megnézzük, a user hozzáférhet-e a képhez

A porject id-ját megtaláljuk a context.Resource objektumban. A Resource castolható AuthorizationFilterContextté (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters névtér). Ha ez a castolás elbukik, akkor nincs meg a requirement, aminek meg kell felelnünk. Ha sikerül, akkor egy csomó más dolog mellett hozzáférünk a RouteDatahoz. A RouteData.Values dictionary tartalmazza a route adatait: action = action neve, controller = controller neve, id = id. És erre az utóbbira van szükségünk most: próbáljuk meg Guiddá castolni, ha nem sikerül, akkor ismételten nem felelünk meg a követelménynek. Szükségünk van a project owner id-jára is, amit - ahogyan ezt fentebb már láttuk - a context.User.Claims-ből megkapunk. Ezeken felül még a repository-ra is szükségünk van, amit dependency injection használatával konstruktorban tudunk átadni. Ezután megvizsgáljuk, hogy a repository IsProjectOwner metódusa mit ad vissza: ha false, akkor ismételten elbukott a requirement.

Ha viszont mindegyik checkpoint true volt, akkor a requirement teljesül:

using Choam.ERP.API.Services;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using System;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace Choam.ERP.API.Authorization
{
  public class MustOwnProjectHandler : AuthorizationHandler<MustOwnProjectRequirement>
  {
    private readonly IProjectRepository projectRepository;

    public MustOwnProjectHandler(IProjectRepository projectRepository)
    {
      this.projectRepository = projectRepository;
    }

    protected override Task HandleRequirementAsync(AuthorizationHandlerContext context, MustOwnProjectRequirement requirement)
    {
      var filterContext = context.Resource as AuthorizationFilterContext;
      if (filterContext == null)
      {
        context.Fail();
        return Task.CompletedTask;
      }

      var projectId = filterContext.RouteData.Values["id"].ToString();

      if (!Guid.TryParse(projectId, out Guid projectIdAsGuid))
      {
        context.Fail();
        return Task.CompletedTask;
      }

      var projectOwnerId = context.User.Claims.FirstOrDefault(c => c.Type == "sub").Value;

      if (!this.projectRepository.IsProjectOwner(projectIdAsGuid, projectOwnerId))
      {
        context.Fail();
        return Task.CompletedTask;
      }

      context.Succeed(requirement);
      return Task.CompletedTask;
    }
  }
}

Ha megvagyunk, akkor a Startup.cs-ben (még mindig az API-ban vagyunk) adjuk hozzá az új követelményt, és regisztráljuk a handlert a containerben. Mivel a repository-t is megkapja, ezért ugyanúgy AddScoped-ot használunk, mint a repo esetén.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  ...

  services.AddAuthorization(authorizationOptions =>
  {
    authorizationOptions.AddPolicy(
      "MustOwnProject",
      policyBuilder =>
      {
        policyBuilder.RequireAuthenticatedUser();
        policyBuilder.AddRequirements(new MustOwnProjectRequirement());
      });
  });

  services.AddScoped<IAuthorizationHandler, MustOwnProjectHandler>();

  ...
}

Ezután nem maradt más hátra, mint megfelelő Authorize attribútumok megadása a ProjectsControllerben:

public class ProjectsController : Controller
{
  ...

  [HttpGet("{id}", Name = "GetProject")]
  [Authorize("MustOwnProject")]
  public IActionResult GetProject(Guid id)
  {
    ...
  }

  [HttpPost()]
  [Authorize("MustOwnProject")]
  public IActionResult CreateProject([FromBody] ProjectForCreation projectForCreation)
  {
    ...
  }

  [HttpDelete("{id}")]
  [Authorize("MustOwnProject")]
  public IActionResult DeleteProject(Guid id)
  {
    ...
  }
}

Ha elindítjuk a projekteket és bejelentkezünk, akkor láthatjuk, hogy Sionával csak Siona projektjeit, míg Duncannel csak Duncan projektjeit látjuk. Ha URI alapján Duncannel megpróbáljuk módosítani Siona valamelyik projektjét, akkor nem járunk sikerrel.